تبلیغات
یوسف گمگشته - داستان کوتاه از تاثیر دعای دیگران

یوسف گمگشته

عاشقان و منتظران حضرت قائم(عج)

داستان کوتاه از تاثیر دعای دیگران

 

The Impact of Prayer

تاثیر دعا

A ship was wrecked during a storm at sea

کشتی در طوفان شکست و در دریا غرق شد

And only two of the men on it were able to swim to a small desert like island

فقط دو مرد توانستند بسوی جزیره کوچک بی آب و علفی شنا کنند و نجات یابند
The two survivors, not knowing what else to do

 Agreed that they had no others rescuers but to pray to god

دونجات یافته دیدند هیچ نمیتوانند بکنند، با خود گفتند بهتر است از خدا کمک بخواهیم و دست به دعا شدند.

However to find out whose prayer was more powerful

 They agreed to divide the territory between them and stay on opposite sides of the island


برای اینکه ببینند دعای کدام بهتر مستجاب میشود،آنها موافقت کردند جزیره را بین خود تقسیم کنند و هرکدام به قسمتی رفتند

The first thing they prayed for was food.

نفر اول از خدا غذا خواست

The next morning the first man found a fruit bearing tree on his side of island

 And he was able to eat its fruit

صبح فردا ، مرد اول درختی میوه داری در کنارش  یافت و توانست از میوه آن بخورد

The other man's parcel of land remained barren

سرزمین مرد دوم خالی  و بی ثمر باقی ماند

After a week, the first man was lonely and he decided to pray for a wife

هفته بعد مرد اول ، دعا کرد و از خدا همسر و همدم  خواست

The next day, another ship was wrecked and

 The only survivor was a woman who swam to his side of the land

فردایش کشتی دیگری غرق شد و تنها بازمانده آن زنی بود

 که به قسمت زمین آن مرد شنا کرد

On the other side of the island, there was nothing

در طرف دیگر ، مرد دوم هیچ کس را نداشت

Soon the first man prayed for a house, clothes, more food

مرد اول از خدا خانه، لباس و غذای بیشتر خواست

The next day, like magic, all of these were given to him.

فردا ،به صورت معجزه آور، تمام چیزهایی که خواسته بود به او رسید

However, the second man still had nothing

در حالیکه مرد دوم هنوز هیچی نداشت

Finally the first man prayed for a ship, so that he and his wife could leave the island.


بالاخره، مرد اول از خدا کشتی خواست تا او و همسرش جزیره را ترک کنند  

In the morning, he found a ship docked at his side of the island

فردا کشتی آمد و در سمت او لنگر انداخت

The first man boarded the ship with his wife and decided to leave the second man on the island

مرد اول خواست بدون نفر دوم به همراه همسرش جزیره را ترک کند

He considered the other man unworthy to receive

 god's blessing

 Since none of his prayers had been answered

او پیش خود تصور کرد ،مرد دیگر حتما شایستگی نعمت های الهی را ندارد

 چرا که درخواست های او پاسخ داده نشد

As the ship was about to leave, the first man heard a voice from the heaven booming

زمان حرکت کشتی ندایی از آسمان شنید

"Why are you leaving your companion on the island?"

چرا همسفرت را در جزیره رها میکنی؟
My blessings are mine alone

 Since I was the one who prayed for them; the man answered

مرد پاسخ داد: این نعمت هایی که بدست آورده ام همه مال من است

همه را خود دعا کردم

His prayers were all unanswered and so he doesn’t deserve anything

درخواست های او پذیرفته نشد پس لیاقت این چیزها را ندارد

You are mistaken! The voice rebuked him

صدا ، مرد را سرزنش کرد: تو اشتباه میکنی

He had only one prayer, which I answered.

 If not for that, you wouldn’t have received any of my blessings.

او فقط یک دعا کرد ، زمانیکه تنها خواسته او را اجابت کردم ، این نعمت ها به تو رسید

Tell me, the first man asked the voice

مرد اول از صدا سوال کرد ، به من بگو

"What did he pray for that I should owe him anything?

او از تو چه خواست که باید مدیون او باشم؟

"He prayed that all your prayers be answered"

او از من خواست که تمام خواسته های تو را اجابت کنم!

butterfly

For all we know, our blessing are not the fruits of our prayers alone

بهر حال باید بدانیم که نعمتهای ما تنها حاصل درخواست های خودمان نیست 

 نتیجه دعای دیگران برای ماست

The Holy Prophet of Islam (saw) has said

پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ می‌فرمایند:

When one prays, he should pray not only for himself but pray for others as well.

 Such prayers will be answered

« وقتی كسی از شما دعا می‌كند آن را عمومیت دهد - و برای دیگران هم دعا كند - چرا كه باعث اجابت دعاست

التماس دعا

مترجم : علی محمد لی مانی

butterfly

منبع از نماز اول وقت و نیایش با خدا

طبقه بندی: نماز، درباره حضرت محمد (ص)،
[ 1392/01/29 ] [ 08:01 ق.ظ ] [ سرباز امام زمان(عج) ] [ نظرات() ]

صالحون ، پاتوق عمارها ، اخبار